Aktualności

Komunikat
Dodano: 2014-10-08

Rada Nadzorcza Spółki

Międzygminny Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.

32-950 Kęty, ul. Błonie 17

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego Spółki,

za rok obrotowy 2014

oraz  sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem

z badania tego sprawozdania

 

 

I. Oferta powinna zawierać:

1.      Informacje o oferencie, w tym:

a)      o formie prowadzonej działalności wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru,

b)      aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, do którego wpisany jest oferent,

c)      zaświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

d)      informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, wraz ze wskazaniem osoby / osób, które przeprowadzać będą badanie,

e)      oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do  wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

f)        o doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, preferowane doświadczenie w branży spółek prawa handlowego - z udziałem jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie publicznego transportu zbiorowego ( w tym:  lista badanych podmiotów ),

g)      określenie wysokości wynagrodzenia  ( cena brutto ) za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

h)      oświadczenie o gotowości do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, których przedmiotem będzie ocena sprawozdania finansowego

i)     wstępny harmonogram i terminy przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

 

Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną.

 

 

II. Podstawowe informacje o spółce

a)      podstawowa działalność: wykonywanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o charakterze użyteczności publicznej,  na  rzecz mieszkańców trzech Gmin tj. Kęty, Andrychów i Porąbka ( będących w 100% właścicielami spółki ).

b)      zatrudnienie  90 osób ( w tym: w dziale księgowości: 3 osoby ),

c)      wielkości finansowe za rok 2013:

·        suma      1 597 762,57 zł

·        przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi      6 029 614,07 zł

·        pozostałe przychody operacyjne                      209 225,85 zł

·        przychody finansowe                                          5 593,78 zł

d)      osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia:

Głowna Księgowa:  Maria Mętel, tel. 698-606-412

 

- 1 -

III. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu:   do 31.03.2015 r.

 

IV. Miejsce przeprowadzenia badania – siedziba spółki.

 

V. Termin złożenia ofert

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach, z dopiskiem

 

  Oferta na badanie sprawozdania finansowego MZK sp. z o.o. w Kętach, za 2014 r.     
 Rada Nadzorcza MZK sp. z o.o. w Kętach, 32-950 Kęty, ul. Błonie 17

 

w terminie do dnia  28 października 2014 r. do godz. 1500

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

VI. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2014 r.

 

VII Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty,  bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek  skutków prawnych i finansowych.

 

VIII. O wynikach postępowania oferenci  zostaną powiadomieni pocztą  mailową  pod  wskazany w ofercie adres mailowy lub listem poleconym, w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

                               

 

 


 

 

 ………………………. dnia ………………………….

……………………………..

        ( pieczątka firmowa )

 

                                                

                                                  FORMULARZ OFERTOWY

 

 

I. Dane Zleceniobiorcy

 

 

a) pełna nazwa

 

 

 

b) adres

 

 

 

c) nr telefonu / faksu

 

 

 

d) adres e - mailowy

 

 

 

e) nr NIP

 

 

 

f) nr Regon

 

 

 

II. Przedmiot oferty

 

 

Oferta dotyczy postępowania  ogłoszonego przez:

Radę Nadzorczą MZK sp. z o.o. w Kętach, ul. Błonie 17

na usługę badania sprawozdania finansowego za 2014 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta .

 

 

III. Całkowity koszt usługi

( netto) w zł

 

 

 

cyfrowo

 

słownie

 

IV. Całkowity koszt usługi

 ( brutto) w zł

 

 

 

cyfrowo

 

słownie

 

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

VI. Data sporządzenia oferty

 

 

 

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie: ………………………. ponumerowanych stron.

                                                           

                                                                               

 

                                                                            ……………………………………………………

                                                                 podpis i pieczątka osoby upoważnionej

                                                            do reprezentowania firmy