Regulamin

           Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym – autobusami  Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego  sp. z o.o. w Kętach

             

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, zwanych dalej „Pasażerami”, warunki odprawy oraz warunki przewozu osób i bagażu i zwierząt, autobusami Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach, zwanego dalej MZK, a w szczególności:

1)  prawa i obowiązki MZK,

2)  przepisy obowiązujące przy przewozie osób,

3)  przepisy obowiązujące przy przewozie bagażu podręcznego i zwierząt,

4)  zasady prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt,

5)  skargi, odwołania i reklamacje.

§ 2. Pasażerowie oraz kierujący pojazdami MZK, a także osoby upoważnione do kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Rozdział II
Prawa i obowiązki Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kętach

§ 3. MZK zobowiązany jest do

1)  zapewnienia kursowania pojazdów zgodnie z rozkładami jazdy,

2)  dostosowania świadczonych usług komunikacyjnych do wymagań i oczekiwań pasażerów oraz zmieniających się warunków rynkowych i infrastruktury,

3)  zapewnienia pasażerom wysokiej jakości usług poprzez bezpieczny przewóz sprawnymi i czystymi pojazdami przez uprzejmych  i kompetentnych pracowników,

4)  zapewnienia prawidłowego stanu technicznego użytkowanych pojazdów przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów technicznych i eksploatacyjnych,

5)  zapewnienia właściwych oznaczeń pojazdów wyjeżdżających na linie (nazwa przewoźnika, tablice kierunkowe, nr linii ) ,

6)    zamieszczania rozkładów jazdy na przystankach, dworcu autobusowym i na stronie internetowej zakładu,

7)    informowania pasażerów o cenniku opłat za usługi przewozowe, kategoriach osób uprawnionych do opłaty ulgowej i przewozów bezpłatnych,  wysokości  opłaty  dodatkowej  za  przejazd bez ważnych dokumentów przewozu osób lub bagażu oraz możliwości wniesienia odwołań, skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług poprzez umieszczanie informacji na dworcu autobusowym oraz wyciągu z cennika opłat  w autobusach.

§ 4. 1. MZK nie ponosi odpowiedzialności wobec pasażerów za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunków jazdy pojazdów spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, awariami pojazdów w terenie, trudnymi warunkami atmosferycznymi, zarządzeniami organów nadzoru ruchu

2. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu skasowany bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie tego biletu następnym pojazdem linii przebiegającej tą samą trasą bądź autobusem zamiennym, podstawionym przez MZK.

3. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak: zagrożenie zdrowia lub życia pasażera albo prowadzącego pojazd, popełnienie przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych, kierujący pojazdem jest uprawniony do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy Policji, Straży Miejskiej lub placówki służby zdrowia.

 

Rozdział III
Przepisy obowiązujące przy przewozie osób

§ 5. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.

2.  Wsiadanie do pojazdu odbywa się przednimi drzwiami oznaczonymi napisem „wejście” za okazaniem kierującemu pojazdem ważnego biletu na przejazd, a w przypadku biletu ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Pasażerowie uprawnieni do bezpłatnego przejazdu po okazaniu stosownego dokumentu, otrzymują od kierowcy tzw. bilet zerowy.

3.  Wysiadanie z pojazdu odbywa się drzwiami oznaczonymi napisem „wyjście” po uprzednim zasygnalizowaniu przyciskiem tego zamiaru.

4.  Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia i wyjścia z pojazdu innym pasażerom.

5.  Wsiadanie do pojazdu na końcowych przystankach dozwolone jest dopiero po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów oraz zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.

6.  Zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed zamknięciem drzwi.

§ 6. 1. Pasażerowie zajmujący miejsce oznaczone „dla inwalidy” i „dla osoby z dzieckiem na ręku” zobowiązani są zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się pasażera, dla którego jest ono przeznaczone.

2.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu, pasażerowie niepełnosprawni korzystający z wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych są zobowiązani do ich zabezpieczenia. W przypadku, gdy w pojeździe znajdują się urządzenia zabezpieczające przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, pasażerowi są zobowiązani z nich skorzystać.

3.  Pasażerowie nie mogą zajmować miejsc w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, rozmawiać z kierującym w czasie jazdy ani zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu.

4.  Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, w celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub mienia, powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy. MZK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezastosowaniem się do tego przepisu.

5.  Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów (w tym telefonicznych), spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz korzystania ze sprzętu audio użytkowanego przez słuchawki.

§ 7. 1. Pasażerowie mogą odbywać podróż wyłącznie na podstawie ważnych biletów lub dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

2.  Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postoju na przystankach. Pasażer dokonujący zakupu biletów u kierującego pojazdem powinien, w miarę możliwości, posiadać odliczoną gotówkę.

3.  Kasowanie lub zakup biletu u kierującego pojazdem i jego skasowanie powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu do pojazdu (przed zajęciem miejsca siedzącego), chyba że pasażer posiada bilet niewymagający kasowania i nie przewozi zwierząt lub bagażu wymagającego uiszczenia opłaty za przejazd.

4.  Kasując bilet jednorazowy pasażer jest zobowiązany do sprawdzenia czy bilet został skasowany. W razie braku kodu kasującego na bilecie należy udać się do innego kasownika.

5.  Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.

6.  Kierujący pojazdem lub kontroler może odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom:

 

1)  nietrzeźwym,

2)  uciążliwym dla innych pasażerów,

3)  wzbudzającym odrazę brudem lub niechlujstwem, 

4)  zachowującym się agresywnie wobec pasażerów lub obsługi,

5)  odmawiającym zapłacenia należności za przejazd.

7. W pojazdach zabronione jest:

1)  otwieranie drzwi podczas jazdy,

2)  nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,

3)  zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,

4)  wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,

5)  korzystanie z urządzeń audio lub wideo w sposób przeszkadzający innym pasażerom albo zakłócanie spokoju w pojeździe w inny sposób,

6)  palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych,

7)  wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

8)  spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

9)  wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody,

 

10)  przewożenie   w wózku   dziecka   niezapiętego   szelkami   zapobiegającymi   wypadnięciu z niego oraz niezabezpieczenie wózka przed przemieszczaniem się wewnątrz pojazdu,

11)  siadanie na podłodze lub stopniach,

12)  wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

13)  umieszczanie na siedzeniach zwierząt lub bagażu,

14)  nalepianie bez zgody przewoźnika plakatów i ogłoszeń oraz rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych,

15)  prowadzenie wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy,

16)  żebranie i sprzedaż obnośna,

17)  wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

 

8.  Broń można przewozić wyłącznie w ramach wykonywania zawodu lub na mocy innych przepisów, pod warunkiem jej stosownego zabezpieczenia.

9.  Pasażer odpowiada wobec MZK za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.

 

Rozdział IV
Przepisy obowiązujące przy przewozie zwierząt i bagażu

 

§ 8. 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż podręczny, jeśli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe, tak aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na uszkodzenia ciała i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem. Za bagaż o wymiarach powyżej 60 x 40 x 70 cm obowiązuje opłata w wysokości biletu ulgowego obowiązującego na danej trasie.

2.  W pojazdach można przewozić małe zwierzęta pokojowe, jeżeli nie są agresywne, niebezpieczne lub uciążliwe dla podróżujących (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w koszach, skrzynkach lub klatkach zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody.

3.  Przewóz psów, w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony pod warunkiem, że:

 

1)  pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa,

2)  pies jest trzymany na smyczy, ma założony kaganiec i nie zachowuje się agresywnie.

4. Zabrania się przewożenia w pojazdach:

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia,

2) materiałów, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. otwartych pojemników ze smarami, farbami, olejami itp.),

  3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących albo innych materiałów niebezpiecznych,

4) przedmiotów szklanych, niezabezpieczonych przed rozbiciem,

5) przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie innych przepisów prawa.

 

5.  Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewożonym przez niego bagażem lub zwierzęciem.

6.  Pasażer, na żądanie innych pasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera, zobowiązany jest:

 

1)  zdjąć plecak, jeżeli utrudnia on przejście,

2)  opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zwierzę zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów,

3)  opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w ust.4.

 

7.  Przewóz rowerów w pojazdach może odbywać się, jeżeli nie utrudnia to przejścia, nie naraża na szkodę innych pasażerów i ich mienia oraz nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem.

8.  Kierujący pojazdem obowiązany jest przekazać niezwłocznie rzecz znalezioną w pojeździe do Działu Przewozów w MZK.

 

Rozdział V
Zasady prowadzenia kontroli   dokumentów przewozu osób lub bagażu

 

§ 9. 1. W czasie pełnienia obowiązków służbowych osoby upoważnione przez MZK do kontroli biletów obowiązane są nosić identyfikatory służbowe umieszczone w widocznym miejscu. Identyfikator zawiera w szczególności:

1)  nazwę przewoźnika,

2)  numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,

3)  zdjęcie kontrolującego,

4)  zakres upoważnienia,

5)  okres ważności,

6)  pieczęć i podpis Prezesa MZK.

 

2.  Osoby upoważnione przez MZK do kontroli biletów i kierujący pojazdami, zwani dalej kontrolerami, uprawnieni są do sprawdzania, czy pasażer podróżuje (przewozi bagaż lub zwierzęta) na podstawie ważnego biletu oraz czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada dokumenty uprawniające go do tego.

3.  Przebywający w pojeździe pasażer jest zobowiązany do posiadania       i okazywania kontrolującym ważnych biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

4.  Pasażer, który podróżuje (przewozi bagaż lub zwierzęta) bez ważnego biletu zobowiązany jest do uiszczenia właściwej należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Za jazdę bez ważnego biletu uważa się jazdę:

 

1)  bez biletu,

2)  z biletem nieskasowanym,

3)  z biletem wielokrotnie skasowanym,

4)  z    biletem    zniszczonym,    podrobionym    lub    przerobionym, w szczególności    w sposób    niezgodny z uprawnieniami wynikającymi     z rodzaju biletu,

5)  z biletem niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub w przypadku gdy z biletu korzysta inna osoba niż wymieniona na nim (dotyczy biletów imiennych),

6)  z biletami, które nie obowiązują na liniach MZK Kęty,

7)  z biletem o zaniżonej opłacie.

5.     W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

6.     Podczas wykonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu ich zakończenia.

7.     Kontroler ma prawo:

 

1)     w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,

2)     w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub Straży Miejskiej, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

3)     w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem,

4)     w przypadku, o którym mowa w pkt. 2), do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.

                       

Rozdział VI
Skargi, odwołania i reklamacje

 

§ 10. 1. Skargi dotyczące kontroli biletów i odwołania od nałożonych opłat dodatkowych można składać pisemnie lub osobiście w siedzibie MZK przy ul. Błonie 17, w Dziale Przewozów w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

2. Wysokość opłat dodatkowych i manipulacyjnych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu tożsamości oraz za przewóz bagażu i zwierząt bez ważnego biletu zawiera cennik opłat.

§ 11. Skargi i reklamacje dotyczące realizacji przez MZK usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego mogą być przesyłane na adres: Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach, ul. Błonie 17,     32-650 Kęty, e-mail: biuro@mzk-kety.bls.pl

§ 12. Skargi, odwołania i reklamacje MZK rozpatruje w ciągu 1-go miesiąca od  złożenia.