Do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI MIĘDZYGMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
SP. Z O. O. W KĘTACH

 

I. Wynikające z powszechnie obowiązujących aktów prawnych

 

Przejazdy bezpłatne

Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienie,
podstawa prawna

Posłowie i senatorzy

Legitymacja Posła i Senatora

Podstawa prawna:

art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31.07.1985r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów (tekst jedn. Dz. U. z 1991, Nr 19 poz. 79 ze zm.)

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Książka inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacja osoby represjonowanej

Podstawa prawna:

art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29.05.1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 87 ze zm.)

Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidzkiej

Oświadczenie inwalidy wojennego (wojskowego)

Podstawa prawna:

art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29.05.1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 87 ze zm.)

 

 

Przejazdy ulgowe

Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienie,
podstawa prawna

Kombatanci

Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach zaopatrzone w klauzulę o uprawnieniu do przejazdów z ulgą 50%

Studenci szkół wyższych

Ważna legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą wg wzoru określonego przez MEN

Podstawa prawna:

art. 153 ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 ze zm.)

 

 

II. Wynikające z uchwał:

 

- Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31.09.2011r.

- Uchwała nr XIII-102-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.09.2011r.

- Uchwała nr IX/83/2011  Rady Gminy Porąbka z dnia 28.09.2011r

 

Przejazdy bezpłatne

Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienie,
podstawa prawna

Dzieci w wieku do lat 4

dokumenty rodziców (opiekunów) lub dziecka

Osoby w wieku powyżej 75 lat

dokumenty stwierdzające tożsamość i wiek pasażera

Osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji tj. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dotychczasowa I grupa inwalidzka) wraz z osobami towarzyszącymi im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz dowód tożsamości

Osoby niewidome i ich przewodnicy

Legitymacja osoby niepełnosprawnej orzeczenie właściwej komisji lekarskiej i dowód tożsamości

Dzieci i młodzieży dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz ich opiekunowie

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie właściwej komisji lekarskiej

Pracownicy, emeryci i renciści Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o.
w Kętach i członkowie ich rodzin

1.    legitymacja pracownicza

2.    legitymacja członka rodziny pracownika

Podstawa prawna:

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obowiązujący w MZK Sp. z o. o. w Kętach

 

Przejazdy ulgowe

Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienie,
podstawa prawna

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat

dokumenty rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych

ważna legitymacja szkolna

uprawnia również do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów miesięcznych

Studenci studiów dziennych z miejsca zamieszkania do szkoły wyższej i z powrotem

Ważna legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą wg wzoru określonego przez MEN

 

Uprawnienie do biletu miesięcznego.

Emeryci i renciści

1.    ważna legitymacja emeryta lub rencisty

2.    ostatni odcinek emerytury lub renty łącznie z dokumentem tożsamości