O Firmie

Spółka pod nazwą: Międzygminny Zakład Komunikacyjny sp. z o. o. w Kętach, została zawiązana przez 3 Gminy: Kęty, Andrychów i Porąbka, na mocy aktu założycielskiego ( akt notarialny Rep. A, nr 1656/1995 ) z dnia 13.12.1995 r. do realizacji zadań własnych Gmin – Wspólników Spółki tj. zaspokajania potrzeb ludności w zakresie transportu zbiorowego, w szczególności na terenie Gminy Kęty, Andrychów i Porąbka.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 850 tys. zł i dzieli się na 850 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł / 1 udział, w tym:

          Gmina Kęty 358 udziałów            ( 42,1% )
          Gmina Andrychów 343 udziały    ( 40,4% )
          Gmina Porąbka 149 udziałów      ( 17,5% )


Przedmiotem działalności Spółki ( działalność podstawowa ) - jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, na rzecz gmin – Wspólników Spółki . Spółka realizuje również – na podstawie odrębnej umowy - przewozy pasażerskie na terenie Gminy Osiek. W ramach prowadzonej działalności Spółka obsługuje 9 linii komunikacyjnych, w tym, 6 linii międzygminnych.

Usługi kwalifikowane jako działalność podstawowa Spółki, stanowią ponad 90% prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Ponadto spółka świadczy na zasadach komercyjnych usługi przewozowe o charakterze specjalnym i okazjonalnym na rzecz JST, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i innych instytucji gminnych z terenu Gmin Wspólników spółki oraz Gmin: Osiek, Kozy, Wilamowice itp. oraz na zlecenie osób fizycznych jak również usługi: mycia środków transportu, mechaniczne, reklamy, dzierżawy powierzchni parkingowych i warsztatowych itp.

Spółka posiada 35 autobusów marki Autosan, Ikarus , Jelcz i Mercedes o pojemności od 17 do 72 pasażerów.