Aktualności

MZK Sp. z o.o. w Kętach ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż n/w autobusów:
Dodano: 2014-09-10


Marka:                     AUTOSAN  H10.11.11

Rok produkcji:        1993

Nr rejestracyjny:     BLA 6143

Przebieg:  569 351 km

silnik:  rodzaj / model :   wysokoprężny turbodoładowany  /   SW680T

pojemność / moc:           11 000 ccm / 162 kW

Data ważności badania technicznego:  12.12.2014r.

Miejsca siedzące / stojące:    44 / 9

Liczba drzwi:       dwudrzwiowy,

sprawny technicznie

                                             Cena wywoławcza w/w autobusu:  7 900,0 zł  brutto.

 

Marka:                     AUTOSAN  H9 -35

Rok produkcji:        1987

Nr rejestracyjny:     BLZ  2586

Przebieg:  1 158 014 km

silnik:  rodzaj / model :   wysokoprężny turbodoładowany  /   SW400T

pojemność / moc:           6 540 ccm / 110 kW

Data ważności badania technicznego:  08.10.2014r.

Miejsca siedzące / stojące:    26 / 45

Liczba drzwi:       dwudrzwiowy,

sprawny technicznie

 

                                                             Cena wywoławcza w/w autobusu:  3 600,0 zł  brutto.
 

Marka:                     AUTOSAN  H9 - 35

Rok produkcji:        1988

Nr rejestracyjny:     BLZ 2580

Przebieg:  1 280 722 km

silnik:  rodzaj / model :   wysokoprężny turbodoładowany  /   SW400T

pojemność / moc:           6 540 ccm / 110kW

Data ważności badania technicznego:  18.12.2014r.

Miejsca siedzące / stojące:   26 / 45

Liczba drzwi , kolor:       dwudrzwiowy,

sprawny technicznie

 

                                                             Cena wywoławcza w/w autobusu:  3 600,0 zł  brutto.Oferty pisemne (oddzielnie dla każdego autobusu ) wraz z dowodem wpłaty wadium, należy składać w terminie;  do dnia 03. 10.2014 r.  do godz. 1400,  w siedzibie Spółki – Kęty,  ul. Błonie 17  - Sekretariat.

Wysokość wadium wynosi 500 zł / 1 autobus. Wadium należy wpłacić na rachunek Sprzedającego ING Bank Śląski,  nr konta 86 1050 1113 1000 0001 0212 2348. Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedawcy.

Zwrot wpłaconego wadium odbywać się będzie w terminie do 7 dni od zatwierdzenia protokołu z wyboru ofert na konto bankowe podane w ofercie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2014, .o godz. 1000, w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest jawne.

Autobusy oglądać można w dni robocze w godz. 07.00 - 14.00 na terenie siedziby spółki,  po wcześniejszym uzgodnieniu, pod nr tel. 604 – 118 – 453, p. Wiesław Czarnik.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:" Przetarg ofertowy -autobus podmiejski "

Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty ( jedna oferta – jeden autobus ),  oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna za dany autobus - załącznik oferty poniżej.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku gdy uczestnicy zaoferują tą samą cenę. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Sprzedającemu.

Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanych autobusów.

 

 

 
                                                                                                       …………., dnia.........................
 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach, ul. Błonie 17, o przetargu pisemnym na sprzedaż autobusu, a także po zapoznaniu się z warunkami sprzedaży niżej podpisani, reprezentujący:
Nazwa Oferenta: ............................................................................................................................
Adres Oferenta:.............................................................................................................................
Telefon:........................................................................................................................................
NIP:................................................................ REGON:..............................................................
Nr konta : .....................................................................................................................................
oświadczamy, że:
1.      Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
2.       Warunki sprzedaży i wszystkie inne otrzymane od Sprzedającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość przystąpienia do przetargu pisemnego na sprzedaż autobusu.
Składamy ofertę kupna  autobusu ,   marka ………………………….     rok produkcji …………
za  cenę: ………………… zł brutto,     słownie: ..........................……………………………brutto zł
 
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu.
3.       Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w warunkach sprzedaży, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4 .    W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
        zawartych w warunkach sprzedaży.   
 
     
 
  

……………………. dnia …………………             …………………………………………………….

                                                                                          pieczęć i podpis kupującego