Aktualności

Ogłoszenie ON
Dodano: 2018-11-08

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego w 2019r.:

Komunikat dla Pasażerów
Dodano: 2018-11-08

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach informuje, że

w dniu 12 Listopada 2018r.(poniedziałek)

autobusy naszej firmy będą kursować w/g rozkładu jazdy jak w niedziele i święta.

Komunikat dla Pasażerów
Dodano: 2018-10-24

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach informuje, że

w dniu 02 Listopada 2018r.(piątek)

autobusy naszej firmy będą kursować w/g rozkładu jazdy jak w soboty.

KOMUNIIKAT DLA MIIESZKAŃCÓW KĘT
Dodano: 2018-10-18

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach informuje, że zostanie uruchomiony przewóz okazjonalny z Osiedla Nad Sołą w Kętach na Cmentarz i z powrotem:

W dniu 1 listopada 2018r. (tj. czwartek)


Kierunek cmentarz:

Przystanki
:
Os. Nad Sołą – ul. Żwirki i Wigury – Os. Wyszyńskiego – ul. Kościuszki – cmentarz – Kęty ZPW

odjazdy: 9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00


Kierunek Os. Nad Sołą (powrót):

Przystanki: Kęty ZPW – ul. Mickiewicza – ul. Kościuszki – Os. Wyszyńskiego – ul. Żwirki i Wigury – Os. Nad Sołą

odjazdy: 9:30   10:30   11:30   12:30   13:30   14:30   15:30   16:30


NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dodano: 2018-10-17

Zarząd
Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o.
32-650 Kęty, ul. Błonie 17

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A


O w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia poniższe wymagania:

I. Wymagania niezbędne – w zakresie wykształcenia spełnienie jednego z n/w warunków:

 1. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – studia magisterskie lub zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe; preferowany kierunek: rachunkowość lub finanse oraz minimum 4 – letnią praktykę w księgowości i finansach,
 2. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne oraz co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości i finansach,
 3. Posiada certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 4. Posiada wpis do rejestru biegłych rewidentów, na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe

 1. Posiada minimum 2–letnie, udokumentowane doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego, Z-cy Głównego Księgowego lub innym stanowisku kierowniczym, w dziale finansowo – księgowym.
 2. Posiada teoretyczną i praktyczną znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych oraz znajomość bieżących przepisów podatkowych.
 3. Posiada umiejętność m.in. opracowywania planów gospodarczo finansowych, rocznych sprawozdań finansowych oraz analiz ekonomicznych,
 4. Posiada znajomość funkcjonowania spółek prawa handlowego, z uwzględnieniem zagadnień finansowo – prawnych warunkujących funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego, o charakterze użyteczności publicznej,
 5. Posiada dobrą znajomość programu finansowo – księgowego „Optima" oraz standardowych aplikacji Windows, m.in. Word i Excel,

III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys ( CV )
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadające kwalifikacje.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia ).
 7. Oświadczenie o niekaralności.
 8. Zaświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnieniu na stanowisku Głównego Księgowego.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018r. poz.1000 ).

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 09 listopada 2018r. w siedzibie Spółki ( sekretariat ), 32 -650 Kęty, ul Błonie 17 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”. W przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.
V. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Procedura rekrutacyjna obejmuje: analizę dokumentów aplikacyjnych kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami, dotyczącą doświadczenia zawodowego i wiedzy kandydata, niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku pracy.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Brak powiadomienia będzie równoznaczny z nieskorzystaniem z oferty danego kandydata.
Szczegółowe informacje dotyczące Spółki, znajdują się na stronie internetowej: www.mzk–kety.bls.pl
Kęty, 17.10.2018r.
Zarząd MZK sp. z o.o. w Kętach


Komunikat dla Pasażerów
Dodano: 2018-10-05

MZK Sp. z o.o. w Kętach informuje, że od dnia 15 Października 2018r. (Poniedziałek) nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy na linii 15.

Kurs: KĘTY UL. SOBIESKIEGO – KĘTY UL. WIDOK IV
           z godz. 13.38 zostaje przeniesiony na godz. 13.48;
           z godz. 15.25 zostaje przeniesiony na godz. 15.40;
           z godz. 16.15 zostaje przeniesiony na godz. 16.35;

Kurs: KĘTY UL. WIDOK IV – KĘTY D.A.
           z godz. 14.00 zostaje przeniesiony na godz. 14.10
           z godz. 15.45 zostaje przeniesiony na godz. 16.00
           z godz. 16.35 zostaje przeniesiony na godz. 16.55

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!!!

INFORMACJE
Dodano: 2018-05-15

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza o sprzedaży autobusu. 

INFORMACJE
Dodano: 2018-02-09

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza o sprzedaży autobusu. 

Komunikat dla Pasażerów
Dodano: 2018-01-04

MZK sp. z o.o. w Kętach informuje, że od dnia 01 stycznia 2018r. (poniedziałek) nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy na linii nr 10 - (Kęty – Andrychów – Kęty p. Bulowice)
1. likwidacji ulegają następujące kursy:
w dni robocze:
kurs z godz. 12:10 wykonywany z Andrychowa do Kęt
kurs z godz. 13:25 wykonywany z Kęt do Andrychowa, w dni nauki szkolnej, przez Starą Drogę

w soboty, niedziele i święta
kurs z godz. 12:10 i 21:30 wykonywany z Andrychowa do Kęt

W/w zmiany są skutkiem ograniczenia z dniem 01.01.2018r. zakresu rzeczowego świadczonych przez Spółkę usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów tj. zaprzestaniem obsługi linii nr 12, 14, 22 i 22-I i związaną z tym koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w rozkładach jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych.

Niniejszy komunikat anuluje komunikat z dnia 11.12.2017r. o zmianie godzin odjazdów kursów autobusowych linii nr10.

Przepraszamy za zaistniałe zmiany i zapraszamy do korzystania z naszych usług.

KOMUNIKAT dla Pasażerów
Dodano: 2017-12-11

Zarząd Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach, informuje, że od dnia 01 stycznia 2018r. (poniedziałek) nastąpi:

1. likwidacja obsługi przez autobusy Spółki, 4 linii komunikacyjnych funkcjonujących aktualnie w granicach administracyjnych Gminy Andrychów, tj.:
linii nr 12    Andrychów – Roczyny pod Górami,
linii nr 14    Andrychów – Zagórnik ,
linii nr 22    Andrychów – Rzyki Jagódki
linii nr 22I   Andrychów – Rzyki Praciaki

31 grudnia 2017r. jest ostatnim dniem wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego przez MZK sp. z o.o. w Kętach, na w/w liniach.

2. likwidacja punktu sprzedaży biletów
, zlokalizowanego na końcowym przystanku, w Andrychowie przy ul. Lenartowicza.

Sprzedaż biletów (miesięcznych na przejazdy autobusami Spółki m.in. liniami nr 2 i 10), na miesiąc styczeń i kolejne miesiące 2018r. przejmuje – od miesiąca grudnia 2017r. - punkt sprzedaży biletów, zlokalizowany na dworcu autobusowym w Kętach, przy ul. Sienkiewicza.

Wszystkim Pasażerom, korzystającym – w minionych 20 latach – z usług naszej Spółki na w/w liniach komunikacyjnych, serdecznie dziękujemy.

Zarząd MZK sp. z o.o. w Kętach
Kęty, 08.12.2017r.

Komunikat dla Pasażerów
Dodano: 2017-12-11

MZK sp. z o.o. w Kętach informuje, że od dnia 01 stycznia 2018r. (poniedziałek) nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy na linii nr 10 – (Kęty – Andrychów – Kęty p. Bulowice)

1. likwidacji ulegają następujące kursy:
w dni robocze:
kurs z godz. 12:10 wykonywany z Andrychowa do Kęt
kurs z godz. 13:25 wykonywany z Kęt do Andrychowa, w dni nauki szkolnej, przez Starą Drogę

w soboty, niedziele i święta
kurs z godz. 12:10 i 21:30 wykonywany z Andrychowa do Kęt


2. jednocześnie informujemy o zmianie godzin odjazdów następujących kursów:
w soboty, niedziele i święta:
kurs z godz. 12:50 wykonywany z Kęt do Andrychowa, zostaje zmieniony na godz. 11:50
kurs z godz. 13:20 wykonywany z Andrychowa do Kęt, zostaje zmieniony na godz. 12:55
kurs z godz. 14:20 wykonywany z Andrychowa do Kęt, zostaje zmieniony na godz. 15:10


W/w zmiany są skutkiem ograniczenia z dniem 01.01.2018r. zakresu rzeczowego świadczonych przez Spółkę usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów tj. zaprzestaniem obsługi linii nr 12, 14, 22 i 22-I i związaną z tym koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w rozkładach jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

INFORMACJE
Dodano: 2017-11-22

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza informację i zawiadomienie na dostawę oleju napędowego w 2018r.:

Ogłoszenie ON
Dodano: 2017-10-19

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego w 2018r.:

PARKOWANIE
Dodano: 2016-03-11

Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach informuje, że obecnie nie dysponuje wolnymi miejscami parkingowymi na terenie zajezdni.

REKLAMA DO WYNAJĘCIA
Dodano: 2016-02-05

Międzygminny Zakład komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach posiada do wynajęcia konstrukcję pod reklamą typu bilbord, trwale związaną z podłożem, położoną na terenie dworca autobusowego w Kętach o powierzchni 3,68 m2 więcej informacji pod numerem telefonu 33/845 32 18.