zawiadomienie o wyborze oferty na windykację należności za jazdę bez biletu
Powrót

Kęty, 20.12.2016r.

Międzygminny Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Kętach

                             ( zamawiający )

ul. Błonie 17,  32-650 Kęty

tel. ( 33 ) 845-32-18

e mail: biuro@mzk-kety.bls.pl

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA - w dniu 19.12. 2016r.  -  OFERT

Zgodnie z art. 86  ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 z późn.  zm.), Zamawiający  przekazuje poniższe informacje:

 

Nr

oferty

 

Firma i adres

 

Cena oferty

- wysokość prowizji w %

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki gwarancji

 

Warunki płatności

1.

Aforti Collection S.A.

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

14,0

 

 

 

 

 

01.01.2017 –

31.12.2018

 

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami SWIZ

 

 

14 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo  wystawionej  faktury

2.

Konsorcjum Prawno – Finansowe  VERTUS S.A.

ul. Ligocka 103

40-568  Katowice

 

31,4

3.

 

Koksztys  Kancelaria Prawa Gospodarczego s.k.

Ul. Objazdowa 50

54-513 Wrocław

 

38,98

4.

Kaczmarski Inkasso sp. z o.o.

ul. Armii Ludowej 21

51-214 Wrocław

 

21,0

5.

EOS KSI Polska sp. z o.o.

ul. Bitwa Warszawska 1920r. 7A

02-366 Warszawa

 

 

18,0

                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                     Andrzej  Socha

 

Kęty,  20.12. 2016

Zawiadomienie

 

o wyborze oferty na windykację należności za jazdę bez ważnego biletu

autobusami MZK sp. z o.o. w Kętach,

 w roku 2017 -2018

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego:  DWN/1/2016

           Informujemy, że w przetargu nieograniczonym, na windykację należności  za przejazdy bez ważnego biletu, w autobusach MZK sp. z o.o. w Kętach,  - po dokonaniu oceny złożonych ofert -  jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy:

                                          Aforti Collections S.A.,  ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

              z oferowaną prowizją w wysokości  14,00 % :

                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                               Andrzej Socha