Windykację należności za przejazdy bez ważnego biletu w autobusach MZK sp. z o.o. w Kętach
Powrót

MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.
ul. Błonie 17,  32-650 Kęty
tel./fax   (33) 845 32 18
e-mail: biuro@mzk-kety.bls.pl.


Nr sprawy DWN/1/2016                                       

OGŁOSZENIE  o przetargu na:

Windykację należności za przejazdy  bez ważnego biletu w autobusach MZK sp. z o.o. w Kętach ”

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

 Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r.,  poz. 2164 z  późn. zm. ) oraz protestom i odwołaniom i jest realizowane wg regulaminu zamawiającego.

1.    Przedmiot  zamówienia :
Windykacja    nieuregulowanych,    należnych    spółce   wierzytelności   z   tytułu przejazdów autobusami  MZK  sp.  z  o.o.  w  Kętach,  bez  ważnego biletu/dokumentu uprawniającego do  przejazdu    ulgowego/bezpłatnego,  od  dłużników  wskazanych  przez  Zamawiającego  i  do wysokości odpowiadającej kwocie zlecenia.

2.    Tryb zamówienia:    przetarg  prowadzony  na  podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez MZK sp. z o.o. w Kętach – zamówienia na dostawy, usługi i roboty o wartości do 30 000 euro.

3.    Opis  warunków  udziału  w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

4.    Specyfikacja    istotnych    warunków   zamówienia   (SWIZ)   wydawana   będzie   w   siedzibie zamawiającego  (sekretariat).  Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oferentom specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia   w formie elektronicznej za pomocą e-maila. Wniosek o przekazanie SIWZ pocztą elektroniczną należy kierować na adres:  biuro@mzk-kety.bls.pl

5.    Zamawiający   nie  dopuszcza   możliwości    składania   ofert   wariantowych,   częściowych  i równoważnych.

6.    Termin   realizacji   zamówienia:   sukcesywnie,   w miarę  potrzeb   tj. od  dnia   01.01.2017 –31.12.2018r.

7.    Minimalny okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

8.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

      Maria Mętel,               tel. (033) 845 -32-18  w.  24,    tel. kom.  698-606-412

      Henryk Piekiełko      tel. (033) 845 -32- 18 w. 16,      tel kom.  606–254-109

9.    Miejsce składania ofert:

         Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

         ul. Błonie 17,  32-650 Kęty ( sekretariat spółki ) 

10. Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2016r. r.  o godz. 900.

11. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.12.2016r. o  godz. 0930 w siedzibie spółki.

12. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        Zatwierdził :

 

Kęty, 21.11. 2016 r.                                                                                                

                                                                                                                                                 Prezes Zarządu 

                                                                                                                                                 Andrzej Socha